Skip to main content

Våre Reisevilkår

 

Les gjennom vilkårene nøye før du melder deg på.

Punktene nedenfor, sammen med informasjonen i detaljprogrammet, utgjør våre avtalevilkår. Hvis Pure Madness AS gir opplysninger om endringer i reiserute, betingelser etc. før kjøp av reisen, vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsvarende punkter i detaljprogrammet. Avtalen mellom Pure Madness og kunden utgjøres således av disse reisevilkårene, eventuelt korrigert informasjon og ordrebekreftelse / reisedokumentasjon.

1. VIKTIGE UTGANGSPUNKT

Reiseruter, reisetider, dag-til-dag program, prisliste og annen informasjon som er oppgitt av Pure Madness er fastlagt lang tid i forveien, gjerne et år eller mer. Disse opplysningene kan derfor være ukorrekte før reisen begynner, eller endringer kan inntreffe etter at reisen er påbegynt. Våre reiseruter er derfor å anse som foreløpige. I slike tilfeller har vi som arrangør, i samarbeid med våre lokale arrangører som mål å erstatte det kansellerte eller endrete programmet med tilsvarende innhold av samme kvalitet. Normalt vil slike endringer bli opplyst straks vi er kjent med saken. Som turoperatør gjør vi alt som står i vår makt for å løse eventuelle problemer som kan oppstå underveis.

På våre reiser kan det oppstå farer og ulykker underveis. Du som kunde må være innforstått med at deltagelse gjøres på eget ansvar. Dette elementet er langt mer framtredende på våre reiser enn på de fleste andre reiser med vanlige turoperatører. Som eksempler – og ikke som en uttømmende opplisting – kan nevnes at fare for forfrysninger, fall i bresprekk, dehydrering, nedkjøling, benbrudd, høydesyke mm kan oppstå. Våre turledere er erfarne for våre reisemål og deres anvisninger må følges. Dersom det likevel oppstår ulykker eller ubehag, kan ikke vi eller turleder holdes ansvarlig.

Reisene våre foregår ofte i værutsatte områder, og reisen er basert på en logistikk som er sårbar for vanskelig vær, tekniske problemer eller rett og slett uhell. Det kan eksempelvis innebære at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i slike tilfeller forsøke å være behjelpelig slik at deltagerne får endret hjemreisetidspunktet på flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter blir utstedt uten kostnader for deg.

Sikkerheten for deltagerne på reisen vil alltid være i fokus for våre turledere og for oss. Det kan oppstå uventede situasjoner grunnet værforhold, temperaturer, sykdom mm. Dersom det etter turlederens vurdering av sikkerhet for alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i reisen, etter at den er startet, plikter du å følge det endrede opplegget. Merkostnader som følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji mm må du i så fall dekke selv. Slike endringer har så langt ikke vært gjennomført, men dette er ingen garanti for at det ikke kan skje på din reise.

2. DITT ANSVAR

 • 2.1 Eventuell avbestilling må skje skriftlig umiddelbart etter at man blir klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikrings- selskap.
 • 2.2 Det kreves at den reisende har gyldig pass for reisen.
 • 2.3 Du er pliktig å ha tegnet en fullgod syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport fra reisen. Bevis på en slik reiseforsikring skal medbringes og fremvises.
 • 2.4 Du har selv ansvaret for å kontrollere at de dokumentene du mottar fra oss stemmer overens med din bestilling.
 • 2.5 Noen av våre reiser er fysisk, psykisk og teknisk krevende. Du plikter derfor å være i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Pure Madness sender ut hvilke fysiske, psykisk og teknisk krav som gjelder god tid i forkant før turen. Vi forbeholder oss retten til å avvise deltagere som ikke holder nødvendig fysisk standard, tekniske- og psykiske krav.
 • 2.6 På mange av våre reiser plikter du å fylle ut ett helseskjema ved påmelding. I spesielle tilfeller kan vi i tillegg kreve underskrift av lege. Er du over 60 år skal du ha underskrift av lege. Vi oppbevarer ditt helseskjema og makulerer det etter reisen er avsluttet. Ved påmelding har du selv ansvar for å returnere helseskjema innen 2 uker (3 uker der legeattest er påkrevet). Ved påmelding tett opptil avreise skjer dette etter avtale. Dersom du returnerer helseattesten på et senere tidspunkt enn påkrevet, og pga. forhold ved denne ikke kan dra på turen, gjelder samme gebyrer og økonomiske belastninger som ved en avbestilling.
 • 2.7 Noen av våre reiser krever obligatoriske treningsøkter/samlinger med gruppen før avreise. Du plikter å delta på disse hvis ikke annet er avtalt med oss.
 • 2.8 Du står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om eventuelle endringer på personopplysnings- og helseskjema slik at informasjon kommer frem i tide.
 • 2.9 Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen/turen.
 • 2.10 Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l.
 • 2.11 Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller aktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.
 • 2.12 På noen reiser er du selv ansvarlig for å bestille flybilletter til og fra reisen start- og sluttsted, men Pure Madness vil gi anbefalinger om hvilke fly du bør velge.

3. BESTILLING/DEPOSITUM/ BETALING/ENDRING/GEBYRER

 • 3.1 Påmelding/bestilling av reise med Pure Madness skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Påmeldingsgebyr på kr 1500 kommer til fradrag på totalsummen, betales ved påmelding og er ikke refunderbar. Forsinket betaling av depositum og totalsum anses som et vesentlig mislighold, og gir Pure Madness rett til å heve bestillingen.
 • 3.2 Faktura for depositum, kr 6 000 for reiser med totalsum under kr 20 000 og kr 10 000 for reiser over 20 000, utsendes av Pure Madness etter mottatt påmelding og forfaller innen 14 dager. Turer som koster mindre enn kr. 10 000,- faktureres i sin helhet. Halvparten av dette beløpet ansees da som depositum. Dersom Pure Madness ikke kan la deltageren være med på turen som en følge av at turen er fulltegnet, vil påmeldingsgebyr og depositum bli tilbakebetalt i sin helhet.
 • 3.3 Enkelte av våre reiser karakteriseres som spesialturer/ekspedisjoner. Som eksempler, og ikke som en uttømmende opplisting, kan nevnes kryssing av Grønland, skitur på Svalbard. På disse reisene er depositum 30% av ekspedisjonens totalsum. Faktura for depositum forfaller normalt innen 30 dager.
 • 3.4 Betaling. Reisen restbeløp (minus depositum og påmeldingsgebyr) må være Pure Madness i hende senest 60 dager før avreise. Ved eventuell bestilling etter dette, forfaller hele reisens beløp til betaling innen 14 dager før, og skal uansett være fullbetalt ved avreise. På spesialreiser/ekspedisjoner vil faktura for reisens restbeløp ofte måtte være Pure Madness i hende 5 måneder før avreise.
 • 3.5 På noen av våre spesialturer vil det være en obligatorisk treningssamling. Dersom en deltaker ikke viser seg skikket til å delta på gitt spesialtur, har Pure Madness rett til å nekte deltakeren å delta på turen. I et slikt tilfelle vil deltaker belastes økonomisk for et beløp på 5000,- for kostnader forbundet med deltakelsen på den obligatoriske samlingen.

4. PURE MADNESS SITT ANSVAR

 • 4.1 Pure Madness forplikter seg til å gjennomføre avtalt program med reiserute og innhold ifølge utsendt reisebeskrivelse. Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer i flyavganger og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
 • 4.2 Pure Madness påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

5. AVBESTILLING OG REFUSJON

 • 5.1 Eventuell avbestilling må skje skriftlig.
 • 5.2 Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer Pure Madness i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.
 • 5.3 Refusjon ved avbestilling skjer etter følgende regler: Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise, tapes depositum. Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise, tapes inntil 50% av reisens totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise, tapes inntil 100% av reisens totalsum.

6. REKLAMASJON/TVISTESPØRSMÅL

 • 6.1 Om du mener at det foreligger en feil/mangel ved reisen må du ta dette opp med turleder umiddelbart. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til Pure Madness.
 • 6.2 Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av ovenstående reisebetingelser, kan dette bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Ethvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.
 • 6.3 Det tas forbehold om trykkfeil i utsendt dokumentasjon og detaljprogram.

7. MINIMUM ANTALL DELTAKERE

 • 7.1 Ved våre gruppereiser kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall kan det allikevel hende at vi ønsker å gjennomføre reisen mot et mindre pristillegg. Skulle dette pristillegget overstige 10% av reisens totalsum har den reisende rett til å avbestille reisen med full refusjon. Dersom vi må innstille reisen som en følge av få deltagere, vil den reisende få beskjed om dette senest 90 dager før avreise. Hele det innbetalte beløpet vil i så fall bli refundert.

8. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED TEKST OG BILLEDBRUK

På de turene der det legges ut blogg, vil det refereres til deltagere med fornavn. Pure Madness benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Disse bildene kan bli brukt i diverse medier. Dersom man ikke ønsker å være med på slike bilder, gi beskjed til turleder før avreise.

nb_NONO